یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

محورهای کنفرانس مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی

1 ابعاد فکری- اعتقادی و ویژگی های شخصیتی شهید سلیمانی
1-1 شهید سلیمانی در کالم امام خامنه ای مدظله العالی و اندیشمندان جهان
1-2 اصول و ارزش ها در مکتب شهید سلیمانی
1-3 ویژگی ها و شاخص های شخصیتی شهید سلیمانی
1-4 دیپلماسی فرهنگی، دفاعی و سیاسی در مکتب شهید سلیمانی
1-5 شهید سلیمانی در اندیشه و گفتمان غرب و دشمنان اسالم
1-6 نسبت شناسی مکتب شهید سلیمانی و آموزه های اسالمی
2 نقش شهید سلیمانی در فرهنگ و گفتمان مقاومت
2-1 فرهنگ تمدن ساز مقاومت در اندیشه و عمل شهید سلیمانی
2-2 جبهۀ مقاومت و اندیشه های شهید سلیمانی در شکل گیری و تداوم آن
2-3 نقش شهید سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت
2-4 شهید سلیمانی و توانمندسازی جبهه مقاومت در سطح منطقه و جهان
2-5 نقش شهید سلیمانی در جهانی شدن فرهنگ مقاومت
3 شهید سلیمانی، نظم منطقه ای و جهانی
3-1 مکتب شهید سلیمانی و سازمان های منطقه ای و جهانی
3-2 مکتب شهید سلیمانی و نقش آن در ایجاد وحدت در جوامع اسالمی
3-3 دیپلماسی فعال شهید سلیمانی در منازعات منطقه
3-4 نقش شهید سلیمانی در ناکامی طرح های آمریکایی و صهیونیستی در غرب آسیا
4 جامعه آرمانی تمدن نوین اسالمی در تصویر مطلوب شهید سلیمانی
4-1 توانمندی و ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در تمدنسازی نوین اسالمی
4-2 چالش های اساسی تمدن نوین اسالمی از منظر شهید سلیمانی
4-3 نقش و جایگاه رهبری در جامعه مطلوب و تمدن نوین اسالمی از نظر شهید سلیمانی
4-4 ویژگی های جامعه اسالمی در تمدن نوین اسالمی از دیدگاه شهید سلیمانی
4-5 شاخص های تمدن نوین اسالمی در مکتب شهید سلیمانی
5 نقش شهید سلیمانی در ساخت امنیت، عدالت و صلح در منطقه و جهان
5-1 صلح، عدالت و امنیت در مکتب شهید سلیمانی
5-2 نقش شهید سلیمانی در ارتقای صلح وامنیت منطقه و جهان اسالم
5-3 فعالیت ها و راهبردهای شهید سلیمانی برای وحدت، صلح و تعامل میان ملتهای مسلمان و منطقه
5-4 آینده پژوهشی صلح، عدالت و امنیت منطقه ای پس از شهید سلیمانی با نگاه به گام دوم انقالب
5-5 اندیشه و اقدام بشردوستانه در نگاه امام خامنه ای و تاثیر آن در اندیشه های شهید سلیمانی